كتاب هاي غواصی

empty-img-big empty-img-big empty-img-big
بهداشت و بيماريهاي گوش و حلق و بيني در غواصي
مترجم : دكتر رامين معصومي
ناشر : انتشارات پاژينه 28 شهريور 1386
قيمت : 4.000 تومان
بهداشت و بيماريهاي گوش و حلق و بيني در غواصي
مترجم : دكتر رامين معصومي
ناشر : انتشارات پاژينه 28 شهريور 1386
قيمت : 4.000 تومان
راهنماي غواصي اصول و روش ها
پديد آورنده : محمدعلی فیض بخشیان (مترجم)
ناشر : دانشگاه صنعتی مالک اشتر - 15 اسفند، 1386
قيمت : 4.500 تومان

empty-img-big empty-img-big empty-img-big
راهنماي جامع غواصي در آب هاي آزاد
پديد آورنده : محمدرسول باقریان
ناشر : انتشارات پاژينه 13 اسفند، 1386
قيمت : 7.500 تومان
راهنماي جامع غواصي پيشرفته
پديد آورنده : محمدرسول باقریان
ناشر : انتشارات پاژينه
قيمت : 8.500 تومان
جاوران دريايي خطرناك خليج فارس و دريايي عمان
نويسنده : رسول زارع زاده
ناشر :علمی آبزیان
قيمت : 22.000 تومان