برنامه ها

دوره ها دی ماه ۹۱ بهمن ماه ۹۱ اسفند ۹۱
Open water
Advanced
Specialty
EFR

۱۲ دی ۱۵ الی

جزیره زیبای کیش
۱۸ بهمن ۲۲ الی

جزیره زیبای قشم
۱ اسفند ۴ الی

جزیره زیبای کیش
-- -- --

--
Rescue
Master scuba
Dive master
پس از ثبت نام پس از ثبت نام پس از ثبت نام

برای افرادی که بصورت گروهی شرکت میکنند در تاریخ مورد درخواست برنامه برگزار میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید